ترس

تنها چیزی که باید از آن ترسید

تنها چیزی که باید از آن ترسید

وقتی ما می خواهیم کسب و کاری را شروع کنیم و یا حتی می خواهیم تغییری در زندگی مان بدهیم در یک مکانی قرار می گیریم...